Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale

NORME PRIVIND TAXELE ŞI CHELTUIELILE ARBITRALE

Art. 1 (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Argeş, denumită în continuare « Curtea de Arbitraj », se percepe o taxă de înregistrare de 150 lei. În funcţie de complexitatea şi valoarea litigiului, taxa de înregistrare poate fi stabilită de asistentul arbitral cu viza Preşedintelui Curţii, până la maxim 75 Euro.

Taxa arbitrală ce cuprinde şi onorariul arbitrilor, este stabilită în funcţie de valoarea obiectului cererii de arbitrare, după cum urmează:

 

 

A.CÂND VALOAREA OBIECTULUI CERERII ESTE EXPRIMATĂ ÎN LEI :

 

 

VALOAREA OBIECTULUI CERERII TAXA ARBITRALĂ
1) până la2.000 lei 360 lei- ireductibilă
2)între 2.001 lei şi 5.000 lei 360 leiplus 12%pentru ceea ce

depăşeşte 2.000 lei

3)între 5.001 lei şi10.000 lei 360 leiplus 10%pentru ceea ce

depăşeşte 5.000 lei

4)între 10.001 lei şi 50.000 lei 360 leiplus 7,2%pentru ceea ce

depăşeşte 10.000 lei

5) între 50.001 lei şi 250.000 lei 2.105 lei plus 2 %pentru ceea ce

depăşeşte 50.000 lei

6) peste 250.000 lei 6.105 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 250.000 lei

 

 

 

 

B.CÂND VALOAREA OBIECTULUI CERERII ESTE EXPRIMATĂ ÎNTR-O VALUTĂ STRĂINĂ:

 

 

VALOAREA OBIECTULUI CERERII TAXA ARBITRALĂ
a)până la20.000 € 800€- ireductibilă
b)între 20.001€ şi 50.000€ 800€plus 4%pentru ceea ce

depăşeşte 20.000€

c)între 50.001€ şi100.000€ 2.000€plus 3,8%pentru ceea ce

depăşeşte 50.000€

d)între 100.001€ şi 500.000€ 3.900€plus 3,2%pentru ceea ce

depăşeşte 100.000€

e) între 500.001 € şi 1.000.000 € 16.700 € plus 2,6%pentru ceea ce

depăşeşte 500.000 €

f) între 1.000.001 € şi 2.000.000 € 29.700 € plus 2%pentru ceea ce

depăşeşte 1.000.000 €

g) între 2.000.001 € şi 5.000.000 € 49.700 € plus 1,2%pentru ceea ce

depăşeşte 2.000.000 €

h) peste 5.000.000 € 85.700 € plus 0,4%pentru ceea ce

depăşeşte 5.000.000 €

 

Taxele indicate la punctul B nu se aplică litigiilor dintre persoane fizice sau juridice române când valoarea obiectului cererii este exprimată într-o valută străină.

 

(2) Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă valută decât euro, taxa arbitrală se calculează pe baza parităţii stabilită de Banca Naţională a României dintre această valută şi euro la data introducerii cererii de arbitrare şi se plăteşte în euro ori în altă valută liber convertibilă.

(3) Taxa de înregistrare nu se restituie în nicio situaţie.

Art. 2 (1) Reclamantul este obligat să stabilească în cerere valoarea obiectului ei, chiar şi în cazurile în care nu formulează pretenţii băneşti.

(2) Valoarea obiectului cererii se stabileşte, de regulă, astfel:

  1. a) în cererile privind pretenţii băneşti, la suma pretinsă;
  2. b) în cererile privind predarea unor bunuri, la valoarea acelor bunuri din momentul introducerii cererii;
  3. c) în cererile privind obligaţia de a face sau de a nu face, la valoarea indicată de reclamant.

 

 

 

(3) În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat; valoarea obiectului cererii se stabileşte la suma totală a capetelor de cerere.

(4) Dacă reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, Secretariatul Curţii de Arbitraj, din oficiu sau la cererea pârâtului, stabileşte această valoare pe baza datelor privitoare la obiectul cererii.

Art. 3 (1) În afară de taxele arbitrale, părţile sunt obligate să plătească, în condiţiile ce urmează, cheltuielile arbitrale constând în: cheltuieli de administrare a probelor; de traducere a actelor şi a dezbaterilor; cheltuielile de citare sau comunicare de acte de procedură prin poştă rapidă, onorariile arbitrilor care nu sunt înscrişi pe Listă ; onorariile avocaţilor; cheltuielile de deplasare a părţilor, arbitrilor, experţilor, consilierilor şi martorilor, precum şi alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.

(2)La sumele achitate se adaugă TVA.

Art. 4 (1) Dacă reclamantul şi-a retras cererea de arbitrare/acţiunea arbitrală mai înainte de emiterea citaţiilor pentru prima zi de înfăţişare, taxa arbitrală se restituie în proporţie de 50%.

(2) În cazul în care, ca urmare a împăcării părţilor sau a renunţării la arbitrare, litigiul încetează la prima zi de înfăţişare, taxa arbitrală se restituie în proporţie de 25%.

(3) Atunci când tribunalul arbitral pronunţă o hotărâre prin care se constată necompetenţa tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporţie de 50%. *)[2]

(4) În cazul în care instanţa judecătorească anulează sentinţa arbitrală pentru necompetenţă, suma reprezentând onorariile arbitrilor se restituie.

(5) Dacă reclamantul îşi reduce pretenţiile mai înainte de primul termen, inclusiv la acest termen, pentru care părţile au fost legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea pretenţiilor formulate în cerere se micşorează după primul termen, taxa arbitrală se percepe la valoarea iniţială, fără a se ţine seama de reducerea ulterioară.

(6) Taxa arbitrală minimă este ireductibilă.

Art. 5. Cererea reconvenţională, cererea de chemare în garanţie şi cererea de intervenţie se taxează întocmai ca şi cererea principală de arbitrare, inclusiv în ce priveşte taxa de înregistrare.

Art. 6 (1) Cererile privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum şi cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, se taxează cu taxa arbitrală prevăzută la art. 1 lit. A sau, după caz, lit. B.

Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxa arbitrală dacă este accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, sau rezilierea actului juridic patrimonial.

(2) Dacă actul cu privire la care se solicită nulitatea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea este un antecontract sau o promisiune a unui act juridic ( de vânzare-cumpărare, de închiriere sau de orice altă natură), atunci taxa arbitrală se va calcula prin raport la valoarea avansului din sumele ce urmează a fi plătite potrivit contractului care se promite sau cu privire la care se încheie antecontractul, datorat în temeiul promisiunii sau antecontractului sau la valoarea preţului promisiunii sau antecontractului, dacă părţile au prevăzut expres o astfel de valoare. Dispoziţiile alin. (1) teza a doua rămân aplicabile.

(3) Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu taxa arbitrală minimă.

(4) Cererile pentru încuviinţarea de măsuri asiguratorii şi măsuri vremelnice ca şi constatarea anumitor împrejurări de fapt, precum şi cererile de perimare se taxează cu taxa arbitrală minimă.

(5) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situaţia unor litigii arbitrale se taxează cu 10% din taxa administrativă minimă, în echivalentul în lei din ziua plăţii.

(6) Când prin cererea de arbitrare se pretind dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, suma acestora, de la data când încep să curgă şi până la data introducerii cererii sau a majorării ei cu atare pretenţii, se cumulează, în vederea taxării, cu valoarea celorlalte pretenţii băneşti (despăgubiri, restituiri etc.).

(7) Cererile de competenţa tribunalului arbitral care au ca obiect desfiinţarea actelor juridice emise de organizatorii unor proceduri de selecţie de oferte de bunuri sau servicii, se taxează cu o sumă egală cu de 10 ori taxa arbitrală minimă. În situaţia în care se solicită şi desfiinţarea contractului încheiat în urma procedurii de selecţie, taxa arbitrală pentru acest capăt de cerere se va calcula potrivit alin. (1).

(8) Cererile de competenţa tribunalului arbitral, neprevăzute de dispoziţiile de mai înainte, se taxează cu dublul taxei arbitrale minime.

Art. 7. Dispoziţiile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi cazurilor prevăzute la art. 5 şi art. 6 din prezentele Norme.

Art. 8. În arbitrajul ad-hoc, taxa arbitrală se majorează cu 50% raportată la taxa administrativă percepută pentru soluţionarea litigiului prin arbitraj instituţionalizat şi se achită în termen de 10 zile după achitarea taxei de înregistrare. *)[3]

Art. 9 (1) Taxa arbitrală se plăteşte integral în termen de 10 zile de la primirea Actului de înştiinţare sau, după caz, în situaţia cererii reconvenţionale ori a celorlalte cereri taxabile, în următoarele 10 zile după depunere. Dovada plăţii se depune la dosarul litigiului prin asistentul arbitral.

(2) Preşedintele Curţii de Arbitraj sau, Prim-vicepreşedintele, poate aproba ca taxa arbitrală aferentă cererilor prevăzute la alin. 1, să fie plătită în două tranşe egale, prima în 5 zile din momentul în care partea a luat cunoştinţă de cuantumul sumei, iar a doua cel mai târziu la primul termen de arbitrare. *)[4]

Art. 10. Dacă dovada plăţii taxei arbitrale nu se face în termenul prescris în acest scop, cererea de arbitrare rămâne în nelucrare. *)[5]

Art. 11 (1) Partea care a ales un arbitru, în cazul arbitrajului ad-hoc, care necesită cheltuieli de deplasare pentru a putea participa la şedinţe sau la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea unei expertize ori administrarea altei probe sau efectuarea, de traduceri de pe actele dosarului, precum şi traducerea prin interpreţi a dezbaterilor orale, are obligaţia să avanseze costul efectuării acestora, făcând dovada plăţii, în condiţiile în care s-a apelat la serviciile Curţii de arbitraj pentru organizarea respectivului arbitraj. *)[6]

(2) În cazul în care Autoritatea de nominare desemnează un arbitru / supraarbitru din altă localitate decât cea în care se află sediul Curţii de Arbitraj, cheltuielile legate de deplasare, incluzând, când este cazul, şi cazare/diurnă, se suportă de reclamant/reclamanţi.*)[7]

(3) Dacă expertiza este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părţi sau pe ambele, în proporţia ce se va stabili, să avanseze costul efectuării ei.

Art. 12 (1) Din taxele arbitrale încasate de C.C.I. Argeş o cotă de 10% se acordă Autorităţii de Nominare în baza dispoziţiilor art.14 alin(8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj Internaţional Bucureşti, aprobat prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale nr.2/2012 publicată în Monitorul oficial al României Partea I nr. 97/07.02.2012, prevederi aplicabile Curţii de arbitraj de pe langă C.C.I. Argeş în virtutea dispoziţiilor Legii nr.39/2011.

(2) Din suma rămasă o cotă de 50% se va reţine pentru constituirea fondului destinat plăţii onorariilor arbitrilor. Onorariile arbitrilor se calculează de Secretariatul Curţii şi se avizează de Preşedintele Curţii sau de Prim-Vicepreşedinte, şi se ordonanţează spre plată de Directorul general al C.C.I. Argeş. *)[8]

(2) Plata onorariilor se va face prin Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Argeş, după pronunţarea, redactarea, semnarea şi comunicarea către părţi a hotărârii arbitrale în cazul arbitrajului instituţionalizat şi conform înţelegerii părţilor în cazul arbitrajului ad-hoc.*)[9]

(3) Onorariile arbitrilor pentru litigiile în care s-a dispus suspendarea judecăţii în temeiul unor dispoziţii imperative ale legii,se stabilesc în vederea plăţii după cum urmează: 50% la data rezoluţiei/încheierii de suspendare şi 50% la finalizarea litigiului prin hotărâre, inclusiv prin pronunţarea unei hotărâri de perimare. *)[10]

(4) În temeiul prevederilor art.14 alin.7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj Internaţional Bucureşti, aplicabil şi Curţii de arbitraj de pe langă C.C.I. Argeş, în virtutea dispoziţiilor Legii nr.39/2011 şi în aplicarea Deciziei nr.62/CC/16.10.2012, se instituie obligaţia ca la nivelul Curţii de Arbitraj să se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 20% din suma ce revine C.C.I. Argeş destinată plăţii indemnizaţiilor membrilor Colegiului Curţii de Arbitraj şi susţinerii altor cheltuieli.

Art. 13. Taxa de înregistrare, taxa arbitrală si cheltuielile arbitrale se plătesc în numerar direct la casieria Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş sau prin documente de plată acceptate de C.C.I.Argeş. În acest din urmă caz, taxa de înregistrare, taxa arbitrală şi cheltuielile arbitrale se consideră plătite în ziua intrării sumelor în contul Camerei de Comerţ şi Industrie Argeşnr RO 22 BRDE 030SV 0985 8500 300 deschis la B.R.D.- Sucursala Piteşti. Decalajul dintre data efectuării plăţii şi data operării în contul C.C.I. Argeş odată cu înregistrarea plăţii nu are nico consecinţă juridică asupra termenelor de plată prevăzute.

Art. 14 (1) Dacă una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce îi revine cu

privire la achitarea taxei ori a cheltuielilor arbitrale, cealaltă parte o poate executa, urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească modul de suportare a sumelor respective.

(2) Orice diferenţă în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează şi se achită de îndată.

(3) Comunicarea hotărârii poate fi amânată până la plata integrală de către părţi a obligaţiilor financiare.

Art. 15 (1) Părţile pot formula cerere de reexaminare a taxei arbitrale pentru

motive de neconformitate ale acesteia cu prezentele Norme.

(2) Cererea de reexaminare se va soluţiona fără citarea părţilor, prin rezoluţie,

de Preşedintele Curţii sau de Prim-vicepreşedinte, dacă cererea este depusă înainte de constituirea tribunalului arbitral, respectiv se va soluţiona prin încheiere de tribunalul arbitral, după constituirea acestuia.

(3) Pe durata soluţionării cererii de reexaminare şi până la comunicarea soluţiei

către partea care a formulat cererea, se suspendă termenul de plată a taxei arbitrale.

(4) Rezoluţia/Încheierea pronunţată potrivit alin. (2) este definitivă şi nu este supusă niciunei căi de atac.*)[11]

Art.16 (1) Prezentele Norme se aplică cu începere de la data adoptării modificărilor, 17.01.2014.

(2) Cererile arbitrale înregistrate până la această dată, rămân supuse taxelor în vigoare la data înregistrării lor.*)[12]

Art.17: Pe data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă orice prevedere contrară.

Art.18: Prezentele Norme privind taxele şi cheltuielie arbitrale se publică pe site-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş.

[1] Aceste Norme au fost elaborate în temeiul prerogativelor conferite de dispoziţiile art.4 lit i) din Legea nr.335/2007 a camerelor de comerţ din România şi al art.3596 din Codul de procedură civilă şi au fost aprobate cu modificări de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş în şedinţa din data de 17.01.2014.

[2]Modificările şi completările aduse prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României adoptate în sesiunea a XXIII – a din data de 16.01.2012 cu privire la Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aplicabile ope legis şi prezentelor Norme, modifică dispoz.art.4 astfel: se radiază alin.1 potrvit căruia „Taxa arbitrală se reduce cu 25% în cazul în care litigiul este soluţionat de un arbitru unic » iar procentele prevăzute la dispoziţiile alin.2, alin.3 şi alin.4 devenite prin renumerotare alin1, alin.2 şi alin.3, se reduc astfel : de la 75% la 50% ; de la 50% la 25% ; de la 75% la 50% ; alin.5 devenit prin renumerotare alin.4 se modifică în sensul că nu se mai restituie întreaga taxă arbitrală ci, doar suma reprezentând onorariile arbitrilor.

[3]Completarea adusă prin dispoziţiile prin Deciziei Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României adoptată în sesiunea a XXIII – a din data de 16.01.2012 cu privire la Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aplicabile ope legis şi prezentelor Norme.

[4]Completare ope legis făcută în baza Deciziei Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României adoptată în sesiunea a XXIII – a din data de 16.01.2012 cu privire la Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale

[5]Sintagma „se restituie reclamantului „ s-a înlocuit cu „ rămâne în nelucrare” conform modificării adoptată prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale, citată.

[6]Completare adoptată de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale cf. Deciziei citate.

[7]Se înlocuieşte dispoziţia potrivit cărei sumele se suporă de „partea pentru care a fost desemnat arbitrul, iar în cazul supraarbitrului, în mod egal de ambele părţi” cu cea actuală, adică se suportă de „reclamant/reclamanţi”

[8]Onorariile arbitrilor se calculază de Secretariatul Curţii şi se avizează de către Preşedintele Curţii sau de Prim-vicepreşedinte şi nu „se propun” aşa cum era reglementarea anterioară.

[9]Se radiază sintagma”în integralitatea ei” si se completează cu precizările din text, cf. Decizie CC al C.N. citată

[10]Completări adoptate de C.C.al C.N. conform deciziei citată.

[11]Completare aprobată de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale conform Deciziei adoptată în sesiunea a XXIII – a din data de 16.01.2012 cu privire la Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aplicabile ope legis şi prezentelor Norme.

[12]Se radiază din text următoarea prevedere: „tarifului în vigoare la data înregistrării lor, dacă plata integrală a acestei sume s-a făcut până la acea dată. Dacă taxa arbitrală a fost plătită parţial, diferenţa neachitată se va achita proporţional, conform prezentelor Norme. »

TOP